Vastuullisuusraportointi todentaa yritysten vastuullisuustyötä

YJY on mukana vuosittain järjestettävän Vastuullisuusraportointikilpailun järjestäjäryhmässä. Tässä blogikirjoituksessa halusimme kuulla käytännön kokemuksia ja vinkkejä vastuullisuusraportointia jo pitkään tehneiltä yrityksiltä, Cargotegilta ja Telialta. Yritysten edustajina kysymyksiin vastaavat Cargotecin vastuullisuuspäällikkö Noora Jukkola ja Telia Companyn ympäristöpäällikkö Hanna Duraku. 

 

Mikä merkitys vastuullisuusraportoinnilla on ja mitkä ovat raportoinnin keskeisimmät hyödyt? 

Cargotec: Vastuullisuus on keskeinen osa yhtiöiden arvonluontia. Vastuullisuusraportointi lisää läpinäkyvyyttä toimintaan, tavoitteisiin ja saavutuksiin. Vastuullisuuteen liittyvien riskien ja mahdollisuuksien taloudellinen sekä strateginen vaikutus on yhtä merkittävämpi yhtiöiden arvonluontikyvyn kannalta. Niin sijoittajien odotukset kuin muidenkin sidosryhmien lisääntynyt kiinnostus sekä tiukentuneet raportointivaatimukset lisäävät vastuullisuusraportoinnin painoarvoa. 

Telia Company: Vastuullisuusraportointi kuuluu nykypäivän yritysviestintään kertomalla avoimesti yrityksen liiketoimintaan liittyvistä vastuullisuusnäkökulmista ja päivittämällä sidosryhmiä miten yrityksen liiketoiminta näitä asioita edistää. Vastuullisuusraportointi on tärkeä osa sijoittajasuhteiden hallintaa ja vastuullisuuskertomus toimii pääasiallisena tietolähteenä monissa yritysvastuun arvioinneissa, joten siihen kyllä kannattaa panostaa.

 

Cargotecin vastuullisuuspäällikkö Noora Jukkola

 

Millainen vastuullisuusraportoinnin prosessi teillä on? 

Cargotec: Vastuullisuusrapotti on konsernin vastuullisuustiimin kokoama, mutta tiedon tuottamiseen osallistuu useita henkilöitä eri puolilta organisaatiota. Prosessi aloitetaan kesälomien jälkeen aikatauluttamalla vastuullisuusraportin varmennus ja vuosikertomuksen sisältöjen suunnittelulla. Julkaisemme vastuullisuusosion sisältävän vuosikertomuksen ja erillisen GRI-indeksin jo helmikuussa, joten alkuvuosi on kiireisintä aikaa viimeisten datapisteiden keräämiseksi ja lopullisten laskentojen tekemiseksi. Viimeisin vuosikertomus (2020) sisältää ensimmäisen kerran koko arvoketjun kattavan päästöinventaarion ja päästölaskennan tarkkuuden parantaminen on oikeastaan koko vuoden jatkuva prosessi. Listattuna yhtiönä olemme myös velvoitettu raportoimaan muista kuin taloudellisista asioista toimintakertomuksessaan EU:n direktiiviin pohjautuvan kirjanpitolain mukaisesti.

Telia Company: Telia konserni julkaisee vuosittain kattavan vastuullisuusraportin menneen vuoden tapahtumista ja useat maayhtiöt julkaisevat tämän lisäksi suppeamman paikallisen raportin. Viime vuonna julkaisimme tämän lisäksi konsernitasolla myös jokaisen osavuosikatsauksen yhteydessä lyhyemmän päivityksen vastuullisuusagendastamme, jossa kerroimme neljännesvuoden tapahtumista.Vuosittaisen raportin suunnittelu alkaa syksyllä ja marraskuun aikana eri osa-alueiden vastuuhenkilöt toimittavat alustavan sisällön projektivastaavalle. Kaikki toimintaa mittaavat luvut, kuten energiankulutus, päästöt ja tapaturmataajuus, päivitetään tammikuun aikana, ennen kuin kokonaisuus varmennetaan ulkoisen tahon puolesta. Julkaisemme vastuullisuusraporttimme maaliskuun puolivälissä. Marraskuun lisäksi tammi-helmikuu on hyvin kiireistä aikaa raportoinnin parissa, niin projektivastaavalle kuin sisällön tuottajille. 

 

Telia Companyn ympäristöpäällikkö Hanna Duraku

 

Mitkä ovat kolme keskeisintä asiaa, jotka kannattaa ottaa huomioon vastuullisuusraportointia tehdessä?

Cargotec: Aikataulutus ja koordinointi on käytännön tasolla tärkeää. Vastuullisuustietoa kerätään niin monesta eri lähteestä, tarkoittaen niin henkilöitä kuin järjestelmiä, että kompleksisuuden hallitsemiseksi tarvitaan hyvää suunnittelua. Olennaisuusperiaatteen noudattaminen on keskeisintä raportoinnin sisällön kannalta. On tärkeää tunnistaa omaan toimintaan liittyvät olennaiset teemat ja koota raportti niiden ympärille. Kolmanneksi asiaksi nostaisin keskeneräisyyden hyväksymisen. Vastuullisuusraportointia ohjaavat viitekehykset uudistuvat jatkuvasti ja raportointitapaa voi siten kehittää joka vuosi entistä paremmaksi. Me olemme esimerkiksi valinneet siirtyä kohti integroitua raportointia ja TCFD:n mukaista ilmastoraportointia, mutta emme tavoittele kummankaan saavuttamista yhdessä vuodessa.

Telia Company: Vastuullisuusraportointi on aikaa vievää ja vaatii resursseja, mutta se ei saa viedä niitä itse tekemiseltä. Koska raporttia käytetään eri arviointien lähteenä, tulee sen olla kattava, mutta yrityksen pitää olla rohkea ja tehdä valintoja, mitä on olennaista raportoida oman yrityksen kannalta. Esimerkkinä Telian oma vastuullisuusraportointikriteeristö, jota raporttimme noudattaa. Emme siis noudata GRI- tai muuta yleistä raportointimallia. Ulkopuolinen arviointi tehdään omaa malliamme vasten. Kolmanneksi nostaisin, että on hyvä olla suunnitelma miten upeaa raporttia hyödynnetään, niin sisäisesti että ulkoisesti.

 

Kerro konkreettisia käytännön esimerkkejä miten ilmastonmuutos on huomioitu vastuullisuusraportissa.

Cargotec: Ilmasto on ollut vastuullisuustyömme keskiössä ja se korostuu myös raportoinnissa. Ilmastonmuutosta ja siirtymää kohti vähähiilistä yhteiskuntaa käsitellään niin toimitusjohtajan katsauksessa kuin vastuullisuusosiossa, hallituksen toimintakertomuksessa ja GRI-indeksissä. Ilmastoon liittyen kerromme tunnistetuista riskeistä ja mahdollisuuksista, hallintotavasta ja mittareista sekä tavoitteista. Koko arvoketjun kattava päästöraportointi sekä ekoratkaisujen tuoteryhmän myyntiosuus ovat ilmastoon liittyvät keskeiset mittarit. Vastuullisuusosiossa puolestaan kerromme Science Based Targets –aloitteen mukaisista tavoitteistamme ja keinoista niiden saavuttamiseen. GRI-indeksi sisältää GRI-standardien mukaisesti raportoidut tiedot läpinäkyvyyden varmistamiseksi.

Telia Company: Telia tavoittelee vuoteen 2030 mennessä nollapäästöjä koko arvoketjussamme, aina alihankkijoista asiakkaisiin. Raportissa kerromme ilmastonmuutoksen aiheuttamista riskeistä liiketoiminnalle ja miten arvioimme näitä riskejä, mutta myös esimerkkejä tuotteidemme ja palveluidemme mahdollisuuksista torjua näitä. Päivitämme miten etenemme tavoitteiden suhteen ja kerromme toimenpiteistä, kuten siirtymisen 100% uusiutuvan sähkön käyttöön sekä hiilikompensoinnistamme suorien ja epäsuorien päästöjen osalta. Raportissa kerromme myös miten yhteistyö toimittajiemme kanssa etenee.

 

Kerro konkreettisia käytännön esimerkkejä miten ihmisoikeudet on huomioitu vastuullisuusraportissa.

Cargotec: Ihmisoikeudet on tunnistettu olennaiseksi sosiaalisen vastuun teemaksi ja ihmisoikeuksista raportoidaan hallituksen toimintakertomuksessa, kuten meiltä lakisääteisesti edellytetään. Raportoimme ihmisoikeuksista TCFD-viitekehyksen rakennetta noudattaen, eli raportointi kattaa seuraavat osa-alueet: hallinto, strategia, riskienhallinta sekä mittarit ja tavoitteet. Hallinto-kappaleessa kerromme tekemistämme sitoumuksista, periaatteista ja vastuista. GRI-indeksi puolestaan sisältää lisätietoa ihmisoikeuksien huomioimisesta esimerkiksi hankintaan liittyen.

Telia Company: Ihmisoikeuksiin liittyvät näkökulmat, kuten sanavapaus, työntekijöiden ja toimitusketjun työolot ovat vahvasti mukana vastuullisuustyössämme. Liiketoimintamme on myös laajentunut median puolelle yritysoston kautta ja raportissamme kerromme miten takaamme tämän yksikön vapauden toimia vastuullisesti ottaen huomioon sananvapauden ja journalistisen vapauden toiminnassaan. Kerromme myös vuoden aikana tehdyistä ihmisoikeusvaikutusten arvioinneista ja niiden tuloksista eri liiketoimintamaissamme.

 

Kerro konkreettisia käytännön esimerkkejä miten biodiversiteetti on huomioitu vastuullisuusraportissa.

Telia Company:  Toimintamme ympäristövaikutukset liittyvät pääasiallisesti energian kulutukseen, päästöihin sekä jätteiden kierrätykseen. Suurimmat vaikutukset biodiversiteettiin ovat välillisiä näiden kautta. Suoran toimintamme vaikutukset luontoon ovat näkyvimmillään infrastruktuurin rakentamisessa, jolloin toimimme lupaviranomaisten säädösten mukaisesti.

 

Tutustu yritysten vastuullisuusraportteihin tarkemmin:

Cargotec Vuosikertomus 2020

Cargotec GRI-indeksi 2020

Telia Company – Annual and Sustainability Report 2020

Telian ympäristöraportti 2020

 

Kaikenkokoisille yrityksille tarkoitetun Vastuullisuusraportointikilpailun ilmoittautuminen on auki 31.5.2021 saakka. Vuodesta 1996 alkaen järjestetty kilpailu kehittää yritysten vastuullisuustyötä ja -raportointia, tuo esiin hyviä käytäntöjä ja antaa tunnustusta erityisen ansioituneille vastuullisuusraportoijille. Lisätietoa sekä ilmoittautuminen Vastuullisuusraportointikilpailun verkkosivuilta.