YJY:n opinnäytetyökilpailun voittajat on valittu!

Ympäristöjohtamisen yhdistys (YJY) on valinnut kaksi parasta työtä joka toinen vuosi järjestettävässä opinnäytetyökilpailussa. Palkinnot jaetaan korkeakoulu- ja amk/yamk -sarjoissa. Palkintoina jaetaan kaksi 1000 euron stipendiä. Kilpailun tarkoituksena on antaa tunnustusta korkeatasoisille vastuullisuuden opinnäytetöille sekä kannustaa kestävyysaiheiden opiskeluun ja kehittämiseen.

Opinnäytetyöt olivat korkeatasoisia ja niiden aiheet hyvin ajankohtaisia ja monipuolisia. Opinnäytetyöt käsittelivät muun muassa suomalaisyritysten valmistautumista EU:n vastuullisuusraportointidirektiiviin sekä kiertotalouskoulutuksen kehittämistä.

Yliopistosarjan parhaaksi opinnäytetyöksi tuomaristo valitsi Iida Kuuselan opinnäytteen “Kiertotalousekosysteemiä muodostamassa / potentiaalisten jäsenorganisaatioiden näkökulma Case: Kiertotalousmyymäläkonsepti, CircHubs 2”. Opinnäytetyö tehtiin Turun yliopistolle. Opinnäytetyö käsittelee ajankohtaista aihetta, kestävyyssiirtymää lineaaritaloudesta kiertotalouteen ja siirtymään liittyviä haasteita ekosysteemitoimijoiden näkökulmasta. Työn merkittävä lisäarvo on ekosysteemitoimijoiden näkökulma ekosysteemikirjallisuuteen, joka on tyypillisesti keskittynyt veturiyritysten tai yksittäisten yritysten näkökulmaan. Lisäksi työn rajautuminen muodostuvaan ekosysteemiin sen elinkaarivaiheessa tuo lisäarvoa kirjallisuuteen, jossa tämä vaihe on toistaiseksi jäänyt vähemmälle huomiolle. Tutkimus yhdistää teoriaa ja käytäntöä. Työ on selkeästi kirjoitettu ja tavoitteiden asettelu on selkeä. Haastattelut on tehty suunnitelmallisesti ja niihin on valittu erikokoisia yrityksiä, jolloin erilaisten kiertotaloustoimijoiden näkökulmat tulevat selkeästi esille tuloksissa. Haastattelut on myös pyritty tekemään yhdenmukaisesti ja niiden teemat perustuvat todelliseen tarpeeseen. Selkeästi käsiteltyjen tulosten hyödyntäminen on mahdollista myös muille alan toimijoille: lopputuloksissa annetaan suosituksia mm. kiertotalousyhteisön muodostamiseen ja organisoimiseen.

Tuomaristo valitsi ammattikorkeakoulusarjan voittajaksi Kati Nurmisen YAMK-opinnäytetyön “Tiemerkintöjen ympäristövaikutukset kaupunkitekniikan ylläpidossa – Toimittajien sitouttaminen vähäpäästöisempiin raaka-aineisiin”. Opinnäytetyö on valmistunut vuonna 2022 osana LAB-ammattikorkeakoulun Insinööri (YAMK), kestävä kaupunkiympäristö -tutkintoa. Työn toimeksiantajana toimi Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara. Opinnäytetyö käsittelee tiemerkintämassoilla toteutettavia tiemerkintöjä sekä niihin liittyviä ympäristövaikutuksia monipuolisesti ja laajasti. Työn aihepiiri on rajattu taidokkaasti kattaen oleellisen tiedon myös kestävistä julkisista hankinnoista. Nurmisen työ on helppolukuinen ja käytännönläheinen tietopaketti, joka herättää lukijan mielenkiinnon tarkastella katuympäristöä ja sen merkintöjä uusin silmin. Tutkimuksessa kartoitettiin Helsingin kaupungin alueella tiemerkinnöistä syntyviä ympäristövaikutuksia ja tuloksena syntyi konkreettisia ehdotuksia niiden pienentämiseksi. Työn eduksi lasketaan myös julkisen hankinnan nivominen ja toimittajien sitouttaminen, mikä on edellytys, jotta tutkimuksen tulokset menevät käytännön toteutuksen asteelle. Toimeksiantajan mukaan työn tuloksia onkin jo käytetty kuntatasolla materiaalihankinnoissa ja kilpailutuksissa, ja myös laajempi hyödyntäminen valtion tasolla on käynnistetty. Erityisesti ympäristöjohtamisen näkökulmasta tuomaristoa ilahduttikin, että työn avulla voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja mikromuovien kulkeutumista luontoon niin kaupunkiympäristössä kuin ympäröivissä vesistöissä.

YJY:n hallitus kiittää kaikkia kilpailuun osallistuneita ja onnittelee voittajia!

Iida Kuuselan työ voitti yliopistosarjan.
Kati Nurmelan työ valittiin ammattikorkeakoulusarjan parhaaksi.