Ympäristöjohtamisen parhaat opinnäytetyöt vuodelta 2014 palkittu

Ympäristöjohtamisen yhdistys ry (YJY) palkitsi syysseminaarissaan 28.10.2014 ansioituneita ympäristöjohtamiseen liittyviä opinnäytetöitä. Voittajia valittiin kaksi, yksi yliopistosarjassa ja yksi ammattikorkeakoulusarjassa. Voittajat saavat 1000 euron stipendit. Lisäksi annettiin yksi kunniamaininta.

Yliopistosarjan voitti Mika Korvenranta työllään ”Metsähakkeen tienvarsi- ja terminaalihaketuksen tuotannon logistiikan kestävyysvaikutukset Päijät-Hämeessä” (Itä-Suomen yliopisto). Työssä tutkitaan, miten metsähaketuotannon logistiikan kestävyysvaikutukset muuttuvat tuotannon kasvaessa. Tutkielma osoittaa, että metsähaketerminaalien sijoittaminen oikealle paikalle oikealla mitoituksella vaikuttaa myönteisesti ekologiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Päijät-Hämeen liitto, jolle työ on toimeksiantona tehty, on määritellyt sijainnit uusille luonnonvaraterminaalialueille maakuntakaavaehdotukseen opinnäytetyön pohjalta. Työ löytyy osoitteesta: http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20140284/urn_nbn_fi_uef-20140284.pdf

Ammattikorkeakoulusarjan voitti Philippe Potiron työllään: ”State of the Art and Opportunities of New Technologies of Communication in the Environmental Interpretation – Case of Saimaa Protected Areas” (Mikkelin ammattikorkeakoulu). AMK-sarjan voittajatyö yhdistää ympäristöjohtamisen ja luonnonsuojelualueiden markkinoinnin uudella tavalla. Työ tutkii Metsähallituksen luontotulkinnan perusperiaatteiden hyödyntämismahdollisuuksia nykyisiä viestintäteknologioita käyttäen Saimaan alueella. Työn tuloksilla on merkitystä suojelualueiden toiminnan kehittämisessä. Työ löytyy osoitteesta: https://www.theseus.fi/xmlui/bitstream/handle/10024/69656/Potiron%20Philippe_Theseus%20version_thesis.pdf?sequence=1

Kunniamaininnan sai Amani George Rweyendela työllään ”The Communication of Social and Environmental Performance to Discharge Stakeholder Accountability: A case study of Talvivaara Mining Company Limited.” (University of Jyväskylä School of Business and Economics). Kunniamaininnan saanut työ tutkii ajankohtaista aihetta: suomalaisen kaivosyrityksen yhteiskuntavastuu- ja pörssiviestintää, ja sitä kuinka viestintä kuvastaa yrityksen todellista vastuullisuuden tasoa. Työn analyysimenetelmien kuvaus antaa mahdollisuuden soveltaa menetelmiä muidenkin yritysten yhteiskuntavastuuviestinnän analysointiin sekä samalla yritysvastuun kehittämiseen. Työ löytyy osoitteesta: https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/43562/URN_NBN_fi_jyu-201405261833.pdf?sequence=5

YJY jakaa opinnäytepalkinnon joka toinen vuosi. Vuonna 2014 osallistujia oli yhteensä 12, joista kahdeksan yliopistosarjassa ja neljä ammattikorkeakoulusarjassa.

Lisätietoja:
Mikko Koskensyrjä, puh. 040 715 5622, yjy.puheenjohtaja@gmail.com